Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Τη διανομή μερίσματος €0,144/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μεταξύ άλλων τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό μέρισμα ανέρχεται στο 0,144 ευρώ. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016.

Σαράντης: Τη διανομή μερίσματος €0,144/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Στις 15/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. Σαράντης ΑΒΕΕ».

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 46 μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.174.662 μετοχές, ποσοστό 69,53% του κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε την διανομή μεικτού μερίσματος 0,16 € ανά μετοχή που δικαιούται μέρισμα (δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία). Η πληρωμή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016.

2. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/15.

3. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής: _Ψήφοι υπέρ: 23.096.830, που αναλογούν στο 66,43% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 95,54% των παρισταμένων μετόχων. _Ψήφοι κατά: 325.749, που αναλογούν στο 0,94% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 1,35% των παρισταμένων μετόχων. _Αποχή: 752.083, που αναλογούν στο 2,16% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 3,11% των παρισταμένων μετόχων.

4. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. Κυριάκου Σαράντη και Γρηγορίου Σαράντη και για το έτος 2016 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2017 και ενέκρινε τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2015 ποσά στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης ενέκρινε και την καταβολή των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής: _Ψήφοι υπέρ: 16.239.750, που αναλογούν στο 46,70% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 67,18% των παρισταμένων μετόχων. _Ψήφοι κατά: 3.242.743, που αναλογούν στο 9,33% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 13,41% των παρισταμένων μετόχων. _Αποχή: 4.692.169, που αναλογούν στο 13,49% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 19,41% των παρισταμένων μετόχων

Καθαρό μέρισμα 0,144 ευρώ ανά μετοχή θα λάβουν οι μέτοχοι

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 15.04.2016 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,15799 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 437.549 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1440 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2015 ορίσθηκε η 20.04.2016.

Δικαιούχοι στη λήψη του προμερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 21.04.2016 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 27.04.2016 από την από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v