ΕΥΑΘ: Γ.Σ. στις 11 Μαΐου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος, την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου.

ΕΥΑΘ: Γ.Σ. στις 11 Μαΐου για διανομή μερίσματος
Η εταιρία ΕΥΑΘ συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 11.00, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16-18, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 15η εταιρική χρήση (1-1-2015 έως 31-12-2015).

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015).

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.

Θέμα 4ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο: Εκλογή δύο (2) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2015, καθώς και καθορισμός αμοιβών προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2016.

Θέμα 8ο: Εκλογή εταιρίας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2016 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 9ο :Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 25/05/2016 και ώρα 11.00, στον ίδιο τόπο (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρίας, κατά την έναρξη της 21/05/2016 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 08/06/2016 και ώρα 11.00, στον ίδιο τόπο, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 04/06/2016 (ημερομηνία καταγραφής).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v