Στις 14 Ιουνίου η τακτική ΓΣ της Εβροφάρμα

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τη Γενική Συνέλευση της Εβροφάρμα.

Στις 14 Ιουνίου η τακτική ΓΣ της Εβροφάρμα

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής
χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2015.

4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής
τους.

5. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.7.2016 έως 30.06.2017

6. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη
διεύθυνση άλλων εταιρειών.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια
αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v