Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στις 22/6 η Γενική Συνέλευση

Την έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Βαρβαρέσος.

Βαρβαρέσος: Στις 22/6 η Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Βαρβαρέσος στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής του.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.

8. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο

9. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v