Έλτον: Γ.Σ. στις 29/6 για διεύρυνση σκοπού και εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Έλτον που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου.

Έλτον: Γ.Σ. στις 29/6 για διεύρυνση σκοπού και εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Έλτον Διεθνούς Εμπορίου καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 16.00, στα γραφεία της εισηγμένης στον Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2015-31/12/2015 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016.

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016.

7. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

11. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (επαναληπτική γενική συνέλευση) την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v