Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Την διανομή κερδών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Euroxx ΑΧΕΠΕΥ.

Euroxx: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Euroxx στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 28.06.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

*Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.

*Απόφαση σχετικά με την διανομή των κερδών της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

*Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

*Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην Εταιρική Χρήση 2015 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2016.

*Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

*Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11.07.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γ.Σ. οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους (για το οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου) μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις δέσμευσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v