Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαική Πίστη: Τη διανομή μερίσματος €0,06 ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαικής Πίστης.

Ευρωπαική Πίστη: Τη διανομή μερίσματος €0,06 ενέκρινε η ΓΣ

Η Ευρωπαική Πίστη ανακοίνωσε ότι την 14η Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 22.113.590 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 80,40% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015, σε απλή και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.113.590 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Ειδικότερα εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,054 ευρώ. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 28η Ιουνίου 2016 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 (αποκοπή Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.113.590 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.113.590 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας όσο και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2016, η ελεγκτική εταιρία ''PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.''. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 65.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.113.590 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2016.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές της χρήσεως 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.071.955 (99,81%), Κατά: 41.635 (0,19%), Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.113.590 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

Θέμα 7ο. Ανάκληση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Νοεμβρίου 2015 περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Εγκρίθηκε η ανάκληση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Νοεμβρίου 2015 περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.113.590 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

Θέμα 8ο. Έγκριση αποφάσεων ΔΣ με ημερομηνία 05/02/2016 και 23/05/2016, περί εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλογή τους έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε η εκλογή των κυρίων Χριστόφορου Πούλιου και Keith Morris ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. κυρίων Σωτηρίου Συρμακέζη (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και Θεόδωρου Χρόνη (μη εκτελεστικού μέλους) έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.113.590

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 80,40%

Έγκυρα: 22.113.590

Υπέρ: 22.113.590 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 9ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Αναλυτικά για τη διανομή μερίσματος

Η Ευρωπαική Πίστη επιπλέον ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14 Ιουνίου 2016, το μέρισμα για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% (0,006 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,054 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 (αποκοπή Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως ακολούθως:

Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ από Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την 4 Ιουλίου 2016 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος στις περιπτώσεις (ii) και (iii) παραπάνω είναι δυνατή μέχρι 31.12.2021 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v