Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Eπιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης ενέκρινε το reverse split και την επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Οι λοιπές αποφάσεις.

AS Company: Eπιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της AS Company, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι που κατέχουν 18.817.181 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,679% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 , Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2015 με πλειοψηφία 71,679% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητας της εταιρίας.

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2016, ως τακτικού του κ. Ευάγγελου Παγώνη του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού του κ. Βλαχόπουλου Τιμόθεου του Θεοδώρου, από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", καθώς και την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Κατά: 0, Αποχή: 0.

5. Την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2015 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2016.

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

6. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 26.252.040 σε 13.126.020 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (reverse split), με αναλογία δύο (2) παλαιές προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

7. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 393.780,60 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας (όπως διαμορφώνεται μετά το reverse split) από 0,68 ευρώ σε 0,65 ευρώ, ήτοι κατά 3 λεπτά του ευρώ (0,03 ευρώ) και επιστροφή του στους μετόχους.

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναφερόμενες ανωτέρω μεταβολές λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και την εξουσιοδότηση του ΔΣ να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δημοσίευση της τροποποίησης και την κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

9. Την εκλογή ως νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της κ. Θεοδώρας Κουφού, Γενικής Διευθύντριας της εταιρίας, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ανδρεάδη. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει ως εξής:

Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος]
Ανδρεάδου Αναστασία το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος]
Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου [εκτελεστικό μέλος]
Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος]
Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό μέλος]
Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος]
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.

Υπέρ: 18.817.181, Kατά: 0, Αποχή: 0.

10. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και τις προοπτικές της κίνησης αυτής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v