Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Την διεύρυνση σκοπού ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Την διεύρυνση του σκοπού της εταιρεία αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΕΛΤΟΝ.

ΕΛΤΟΝ: Την διεύρυνση σκοπού ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ελτον στην οποία παραστάθηκαν 7 μέτοχοι της εταιρίας (έξι αυτοπροσώπως και ένας διά αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 21.478.524 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,35% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2015 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

5.Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016.

6. Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

7. Εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

8. Εγκρίθηκε η μη συζήτηση του θέματος για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v