Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Δομικής Κρήτης

Σε εκλογή νέου επτάμελούς Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Γ.Σ. της Δομικής Κρήτης. Οι αποφάσεις.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Δομικής Κρήτης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.242.731 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μητρικής και ενοποιημένων της χρήσης 2015, των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2015.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

Αποφασίστηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton α.ε με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, ως τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο των εταιρικών ή και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2016 έως 31/12/2016 (χρήσης 2016).

Συγκεκριμένα: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, αναλαμβάνει ο κ. Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ με ΑΜ ΣΟΕΛ 13101 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αναλαμβάνει ο κ.Αντωνακάκης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 22781.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2016.

Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2016.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η εκλογή νέου επτά (7) μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ογδόο θέμα.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Η Δομική Κρήτης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-06-2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Λεμονάκης Ιωάννης του Ηλία, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Δημόπουλος Γεώργιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ
Χατζαντωνάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Δημητράκης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Φούρναρης Γεώργιος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ελληνική υπηκοότητα και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την 30-6-2021.

Η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της οποίας η θητεία λήγει την 30-6-2021 απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Δημόπουλος Γεώργιος του Νικολάου
Χατζαντωνάκης Γεώργιος του Αντωνίου
Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v