Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Από 22/7 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές μετά το reverse split

Στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει στο Χ.Α. η διαπράγματευση των 13.126.020 νέων μετοχών της AS Company που προέκυψαν μετά το reverse split που αποφάσισε η τακτική Γ.Σ. της εισηγμένης στις 23/6.

AS Company: Από 22/7 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές μετά το reverse split

Η AS Company ενημερώνει οι 13.126.020 νέες μετοχές που προέκυψαν μετά το reverse split θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τις 22 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 23.6.2016, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 26.252.040 σε 13.126.020 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (reverse split), με αναλογία δύο (2) παλαιές προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή.

Την 1.7.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 69749/1.7.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, που ενσωματώνει την ως άνω αλλαγή.

Η Διοικούσα επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, στις 14.07.2016, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 13.126.020 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, που προέκυψαν από τη συνένωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, από 0,34 ευρώ, σε 0,68 ευρώ.

Με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται η 18.07.2016 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων 26.252.040 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την 19.07.2016 έως την 21.07.2016, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 20.07.2016 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 13.126.020 μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,68 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η 22.07.2016. Η τιμή εκκίνησης των νέων 13.126.020 μετοχών στο Χ.Α. την ως άνω ημερομηνία, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ. αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 572000).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v