Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Τη διανομή μερίσματος €0,0510/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την διανομή εκτάκτου καθαρού μερίσματος ύψους 0,0459 ευρώ ανά μετοχή (€0,0510 μικτού) αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Paperpack.

Paperpack: Τη διανομή μερίσματος €0,0510/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Paperpack.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου οκτώ μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,34% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.978.622 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% των παρισταμένων μετόχων, ήτοι ποσοστό 75,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.978.622 μετοχές, και 2.978.622 έγκυρες θετικές ψήφους) την χορήγηση έγκρισης για την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον Νόμο 24μηνη προθεσμία, ήτοι από 26.10.2016 μέχρι 25.10.2018, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως, σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του ενός δέκατου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές κρίνονται συμφέρουσες και το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε με την ανωτέρω πλειοψηφία και αναλογία ψήφων, ως ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας τα τέσσερα (4) ευρώ και ως κατώτατη τιμή αγοράς τα (0,30) ευρώ ή τριάντα λεπτά του ευρώ ανά μετοχή, ήτοι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.978.372 μετοχές, και 2.978.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την διανομή στους μετόχους έκτακτου μερίσματος 0,0510 ευρώ ανά μετοχή το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφού αφαιρεθεί ο φόρος μερισμάτων 10% καθώς το μέρισμα αφορά κέρδη παρελθουσών χρήσεων, που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,0459 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 14/12/2016 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 09/12/2016 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 08/12/2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.978.372 μετοχές, και 2.978.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας και την αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων του ιδίου άρθρου, καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας. Τα άρθρα 7 και 15 του καταστατικού μετά τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η παρούσα Γενική Συνέλευση έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, εκδίδονται δε στη μορφή των άϋλων τίτλων κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2533/1997 και 2651/1998 και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της ''Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ '' ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

2. Η μεταβίβαση εισηγμένων ονομαστικών μετοχών ισχύει από την καταχώρησή της στα αρχεία της ''Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ''

3. Η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που λαμβάνεται κατά συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και κάθε φορά που ο Πρόεδρος, θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου προς τα μέλη θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρό του, όπως και τον Αντιπρόεδρό του και το διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του λαμβανόμενη ως ανωτέρω να εκλέγει μεταξύ των μελών του έως δύο (2) Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους προσδιορίζοντας με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους).

Διανομή μερίσματος

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2016, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0510 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα από μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,0459 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος από διανομή κερδών διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2014 εώς 31.12.2014 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 (record date).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v