Φίλιππος Νάκας: Επιστροφή κεφαλαίου €0,10 ανά μετοχή

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60€ σε 0,70 € και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 634.000,00€ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

Φίλιππος Νάκας: Επιστροφή κεφαλαίου €0,10 ανά μετοχή

H Φίλιππος Νάκας ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 13.10.2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 634.000,00€.

Η ΑΜΚ θα προχωρήσει με την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

α) ποσού 634.000,00€ από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60€ σε 0,70 € και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 634.000,00€ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

Μετά τη μείωση από την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 109406-19.10.2016 - 7Φ7Θ4653Ο7-42Ψ+ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση του της 04.11.2016 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 09.11.2016 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60€ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.11.2016.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 15.11.2016. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v