Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Creta Farms: Ξανά στις τράπεζες για αναδιάρθρωση δανείων

Μόλις 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, η Creta ζήτησε μετάθεση πληρωμής δόσης και waiver. Το «κούρεμα» από Μαρινόπουλο, η καθυστέρηση στον διακανονισμό του υπολοίπου της απαίτησης και οι εκτιμήσεις της διοίκησης.

Creta Farms: Ξανά στις τράπεζες για αναδιάρθρωση δανείων

Ξανά στις τράπεζες για αναδιάρθρωση δανείων βρίσκεται η Creta Farms καθώς 12 μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χάριτος, που προέβλεπε η συμφωνία του 2014, η εισηγμένη ζήτησε μετάθεση πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και waiver, λόγω μη τήρησης χρηματοοικονομικών δεικτών.

Όπως αναφέρει η ίδια στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016, βρίσκεται σε συζητήσεις και διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, που χορήγησαν κοινό ομολογιακό δάνειο, «με σκοπό την αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων».

Η εταιρεία υπέβαλε αίτημα παροχής συναίνεσης, το οποίο έγινε αποδεκτό από τις τράπεζες, αναφορικά με τη μετάθεση δόσεων κεφαλαίου καθώς επίσης και για τη μη τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών και λοιπών υποχρεώσεων.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 49,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το βραχυπρόθεσμο μέρος (σ.σ. πληρωτέο εντός 12μήνου) ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ. Συνολικά μέσα στον χρόνο ο όμιλος πρέπει να καταβάλει για δόσεις δανείων 13,74 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους στα τέλη του 2014.  

Όπως ανέφερε η ίδια, απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η τότε συμφωνία προέβλεπε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, οκταετούς διάρκειας (λήξη στο τέλος του 2023), με περίοδο χάριτος μέχρι το τέλος του 2015 και με μείωση του περιθωρίου επιτοκίου σε 4,5%. Σημείωνε, δε, ότι το όφελος στα αποτελέσματα της εταιρείας, σε ετήσια βάση, θα ανερχόταν σε περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χάριτος, η εισηγμένη χρειάζεται εκ νέου αναδιάρθρωση δανείου. Σύμφωνα με την ίδια, γι' αυτό ευθύνεται η προβληματική πορεία του ομίλου Μαρινόπουλος, ο οποίος είχε αναδειχθεί στον μεγαλύτερο πελάτη της εταιρείας στη χρήση 2015, αντιπροσωπεύοντας το 16,3% των ενοποιημένων πωλήσεών της.

Λόγω της διαγραφής του 50% της απαίτησης, που περιλάμβανε η συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος, η Creta Farms πήρε πρόβλεψη απομείωσης, ύψους 4,43 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση διακανονισμού του υπολοίπου ποσού της απαίτησης (4,43 εκατ. ευρώ) προκάλεσε συγκυριακή επίδραση στις πωλήσεις, στα αποτελέσματα και κατ’ επέκταση στο κεφάλαιο κίνησης του ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε  98,1 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 7% σε σχέση με τη χρήση 2015. Παρά τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου (45% από 42,9%), τα EBITDA μειώθηκαν κατά 6,4% στα 9,95 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο προ φόρων ο όμιλος εμφάνισε ζημίες 6,4 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής, το προ φόρων αποτέλεσμα ανήλθε σε ζημίες 5,2 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ροές διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. ευρώ ( -2,8%), ενώ ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε  στα 106,5 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση των συζητήσεων με τις τράπεζες θα εξομαλυνθούν τυχόν θέματα κεφαλαίου κίνησης και θα αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από τον όμιλο Μαρινόπουλο. Σημειώνει δε ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες «αναμένεται εντός βραχυπρόθεσμης περιόδου». Στόχος των εμπλεκομένων μερών είναι η επίτευξη της βέλτιστης λύσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Η Creta Farms υπέγραψε, πριν από ένα χρόνο, συμφωνία χρηματοδότησης, ύψους 15 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και εντός του 2016 είχε αντλήσει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. H συμφωνία αφορά σε χρηματοδότηση ειδικού σκοπού  για την ανάπτυξη των R&I έργων (Research & Innovation) της εταιρείας καθώς και την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v