Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Διευκρινίσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η Ευρωσύμβουλοι αναφορικά με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση στις 19/6.

Ευρωσύμβουλοι: Διευκρινίσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Ευρωσύμβουλοι με σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Την 9.5.2017 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Τακτική Γ.Σ. για την 19.6.2017, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Από την προηγούμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε δώδεκα παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης Ευρώ 1,10 ανά μετοχή και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 22.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 26.05.2016 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου (εφεξής «Π.Δ.») από την Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, αντλήθηκε συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 716.243,67 (Ευρώ 729.657,50 μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 13.413,83). Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, κατά 100%.

Εκδόθηκαν 663.325 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 05.07.2016. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 22.06.2016.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 και δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 30.06.2016.

-Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

- Πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων του εκδότη εφόσον συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι μετέχουν και στη διοίκηση αυτής και κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης την 19.6.2017.

-Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης

Οι Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ενημέρωση στο Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v