Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελγέκα: Στις 29/6 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού έως 38,8 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 38.850.000 € καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Ελγέκα.

Ελγέκα: Στις 29/6 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού έως 38,8 εκατ. ευρώ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ελγέκα την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

5. Συζήτηση, ενημέρωση, λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου 38.850.000 €, περαιτέρω εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.

6. Επαναξιολόγηση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v