Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Τη διανομή μερίσματος €0,01 και την επιστροφή κεφαλαίου €0,02 ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος €0,01 ανά μετοχή, την επιστροφή κεφαλαίου €0,02 ανά μετοχή και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Γενικής Εμπορίου.

ΓΕΒΚΑ: Τη διανομή μερίσματος €0,01 και την επιστροφή κεφαλαίου €0,02 ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γενικής Εμπορίου.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 72,02%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου είκοσι ένας (21) μέτοχοι που κατείχαν 17.327.627 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2016, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23.03.2017 και η από 23.03.2017 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση.

Θέμα 2ον: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση των κερδών της χρήσης 2016, που αφορά την διανομή του υπολοίπου αποθεματικού από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών χρήσης 2012, ποσού ευρώ 58.495,76 καθώς και ποσού ευρώ 182.104,24 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης:

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (240.600 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,010 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,0085 Ευρώ ανά μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2016 θα γίνει την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2016 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 11.07.2017 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2015, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο δημιουργία «αποθεματικού από μερίσματα ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών», με το σύνολο των εισπραχθέντων στη χρήση αφορολόγητων μερισμάτων από συμμετοχές της εταιρίας, ποσού 67.500,00 ευρώ.

Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2016, του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 -31.12.2016) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2017, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σαμαρά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Αγγελική Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124), της εταιρίας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 5ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017. Δικαιούχοι της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 11.07.2017 «record date».

Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. - 5.2. και 5.3.5.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Μετά τις προηγούμενες ληφθείσες αποφάσεις για αύξηση και μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/06/2017, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/06/2017, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, που είναι εντός των ορίων όπως αυτά προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 198.000 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 5.000 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 154.029,32 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίσθηκαν, μέχρι του ποσού των 228.600 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (έξοδα παραστάσεως), την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2017 - 30.06.2018.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο 01.07.2017-30.06.2018.

Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

ΘΕΜΑ 10ο: Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v