Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στο 1,21 εκατ. τα κέρδη εξαμήνου

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της εισηγμένης ανήλθαν σε 1,212 εκατ. ευρώ έναντι 0,984 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση +23,14%.

AS Company: Στο 1,21 εκατ. τα κέρδη εξαμήνου

Το Α' εξάμηνο του 2017, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της AS Company είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2016, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εταιρία συνέχισε να αυξάνει το μερίδιό της στην ελληνική αγορά ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις εκτός Ελλάδος σημείωσαν αύξηση +19,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD» στην οποία η μητρική κατέχει το 100% των μετοχών.

Αναλυτικά το Α' εξάμηνο 2017 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 11,751 εκατ. ευρώ έναντι 10,456 εκατ. ευρώ τo Α' εξάμηνο 2016, σημειώνοντας αύξηση +12,39%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,746 εκατ. ευρώ έναντι 1,383 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας σημαντική αύξηση +26,29%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων που αποδίδεται στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην κατηγορία των παιχνιδιών στην εγχώρια αγορά και στην πολύ καλή πορεία των εξαγωγών.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,212 εκατ. ευρώ έναντι 0,984 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση +23,14%.

Το επίπεδο του τραπεζικού δανεισμού για τον Όμιλο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 2,007 εκατ. ευρώ στο τέλος του Α' εξαμήνου 2017 έναντι 2,248 εκατ. ευρώ την 31.12.2016. Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων ανήλθε σε 8,579 εκατ. ευρώ πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Την 15.9.2017 η Εταιρία προέβη στην καταβολή της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου ύψους 525.040 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5.5.2017.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 1,923 εκατ. ευρώ έναντι 1,249 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016, σημειώνοντας αύξηση + 53,98%.

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε 23,919 εκατ. ευρώ και η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2017 διαμορφώνεται σε 1,82 ευρώ. Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 24,082 εκατ. ευρώ και η εσωτερική λογιστική αξία ανά μετοχή σε 1,83 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v