Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στο €1,10 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.103 χιλ. ευρώ έναντι 1.003 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ήτοι αύξηση κατά 9,97%.

Paperpack: Στο €1,10 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Συνεχίζει τις επενδύσεις και την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία Paperpack ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Εννεάμηνου από 1/1/2017 έως 30/09/2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης 2,6 εκατομμυρίων ευρώ περίπου έχει ήδη ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας περιόδου.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 11.676 χιλ. ευρώ έναντι 11.572 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,90%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2.123 χιλ.ευρώ έναντι 1.954 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ήτοι αύξηση κατά 8,67%.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.635 χιλ.ευρώ έναντι 1.436 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ήτοι αύξηση κατά 13,86%.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.103 χιλ. ευρώ έναντι 1.003 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ήτοι αύξηση κατά 9,97%.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2017 ανέρχεται σε 151 άτομα ενώ την 30/09/2016 ανερχόταν σε 133 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,2789 ευρώ έναντι 0,2536 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.547 χιλ. ευρώ έναντι θετικών ροών 1.170 χλ.ευρώ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.364 χιλ.ευρώ έναντι 2.167 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω της χρηματοδοτικής μίσθωσης με την οποία υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων της περιόδου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v