Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Από 20 Μαρτίου η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ

Στις 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην Foodlink. H περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος θα είναι από τις 20.03.2018 έως τις 29.03.2018.

Foodlink: Από 20 Μαρτίου η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Foodlink στις 19.01.2018 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 3.001.729,50 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (εφεξής «οι νέες μετοχές»), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (Ευρώ 0,30) ανά μετοχή και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών του ευρώ (Ευρώ 0,30) ανά μετοχή (εφεξής η «τιμή διάθεσης») όπως αποφασίστηκε την 15.02.2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία τρείς (3) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε €7.004.035,80 διαιρούμενο σε 23.346.786 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων χιλίων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (Ευρώ 3.001.729,50).

Το τμήμα Μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1140018 / 16.02.2018 ανακοίνωσή του καταχώρησε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1331788, την με αριθμό 1029 / 14.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και στο διαδυκτιακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 15.03.2018. Από την ίδια ημερομηνία (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 16.03.2018 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.01.2018 που αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει οριστεί ότι η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Συνεπώς η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 20.03.2018 έως και την 05.04.2018.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29.03.2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v