Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Στις 6 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Την διανομή μερίσματος, την πρόωρη λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και την έναρξη νέου προγράμματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Motor Oil.

Motor Oil: Στις 6 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Motor Oil την 6η Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθµός 2, Πλατεία Συντάγµατος ∆ήµου Αθηναίων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιηµένη και µη βάση), συµπεριλαµβανοµένης και της Μη Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε το Νόµο 4403/2016, της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης 2017

3. Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος

4. Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Νόµου 4449/2017

5. Έγκριση Μερίσµατος για τη χρήση 2017

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού για τη χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής αυτών

7. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2018

8. ∆ιανοµή στο προσωπικό και σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2017 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

9. Πρόωρη λήξη προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών της Εταιρείας το οποίο είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017

10. Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

11. Λήψη απόφασης δέσµευσης φορολογηθέντων αποθεµατικών ποσού 1.648.048,45 Ευρώ για την κάλυψη του 50% της ίδιας συµµετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην επέκταση της Μονάδας Λιπαντικών και έχει ενταχθεί στο Νόµο 3908/2011 µε συνολική επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v