Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ακρίτα

Η ΓΣ ενέκρινε την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της 4ης Ιουλίου 2017.Το ΔΣ θα έχει θητεία μέχρι τις 10.05.2020 και απαρτίζεται από τα εξής 7 μέλη.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ακρίτα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ, στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.370.600 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2017, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2017 – 31.12.2017.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017

 Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

3. Εξέλεξε ελεγκτές για τη χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ε. Αντωνακάκης ΑΜ/ΣΟΕ  22781 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης  ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρίας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

4. Ενέκρινε τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 και προέκρινε τις αμοιβές τους για την χρήση 2018.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

5. Ενέκρινε την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της 4ης Ιουλίου 2017 αντικατάστασης του συνταξιοδοτηθέντος μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Χ. Τζίτζικα και στη συνέχεια εξέλεξε το νέο Δ.Σ. με θητεία μέχρι τις 10.05.2020 το οποίο απαρτίζεται από τα εξής 7 μέλη:

Λουκία Α. Σαράντη – Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Α. Σαράντης – Εκτελεστικό Μέλος

Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Σ. Π. Γκάγκας – Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Κ. Καιρίδης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

6. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, κατΆ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42επαρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

7. Δε υπήρξαν θέματα προς ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v