ΕΥΑΘ: Μέρισμα 0,221 ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

H ΓΣ επικύρωσε την εκλογή του μέλους Κουρή Μαρίνα ως μη Εκτελεστικού σε αντικατάσταση της Καραχάλιου Ελευθερίας καθώς και την εκλογή του Σαμαρά Πέτρου ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του Τσιωνά Ιωάννη.

ΕΥΑΘ: Μέρισμα 0,221 ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Η ΕYAΘ ανακοινώνει ότι την 31η Μαΐου 2018 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 15 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.319.985 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,526% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών για την 17η Εταιρική χρήση (1-1-2017 έως 31-12-2017).

2.1 Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017)

2.2 Εξαίρεσε από την απαλλαγή τους κ.κ. Εύδοξο Πετρίδη και Αναστάσιο Σαχινίδη, επειδή σύμφωνα με την απόφαση 121/2018 έχουν παραβεί το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε.

2.3 Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017).

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας 0,221 ευρώ ανά μετοχή.

4.Επικύρωσε την εκλογή του μέλους Κουρή Μαρίνα ως μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση της κας Καραχάλιου Ελευθερίας καθώς και την εκλογή του μέλους Σαμαρά Πέτρου ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του Τσιωνά Ιωάννη.

5. Επικύρωσε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Τσιωνά Ιωάννη με τον κο Πέτρο Σαμαρά ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

6. Όρισε ως Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γκόγκο Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Σαμαρά Πέτρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της γραμματέως κατά την εταιρική χρήση 2017 και προενέκρινε τις αμοιβές του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, των Μελών και του Γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2018, στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017.

8.Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON A.E., για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2018 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.

9.Ενέκρινε την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Τα άρθρα του καταστατικού που τροποποιήθηκαν είναι τα υπ. αριθ. 1, 8, 13, 18 26, 29, 30, 31, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 54 και 56.

10. Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v