Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Από 13/6 στο ταμπλό οι μετοχές από την ΑΜΚ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας πριν την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές ανήρχετο σε €23.879.046 διαιρούμενο σε 79.596.820 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής €0,30 και μετά την μετατροπή θα ανέλθει σε €35.879.045 διαιρούμενο σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής €0,30.

Νίκας: Από 13/6 στο ταμπλό οι μετοχές από την ΑΜΚ

Η εταιρεία Νίκας ανακοίνωσε οτι την 13η Ιουνίου 2018 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 39.999.997 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 11.999.999,10€, λόγω της από 29.12.2017 μετατροπής στις ως άνω μετοχές συνολικά 12.000.000 ομολογιών από δύο (2) υφιστάμενα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας, ήτοι εκ του από 28.09.2011 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού 10.000.000€, (ΜΟΔ Α), και εκ του από 28.01.2013 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού 3.000.000€ (ΜΟΔ Β), με τιμή μετατροπής 0,30 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ΜΟΔ Α εκδόθηκε σύμφωνα με την από 25.08.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οι όροι του εξειδικεύτηκαν με την από 27.09.2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως στη συνέχεια τροποποιηθήκαν και ισχύουν σήμερα. Πριν την από 29.12.2017 μετατροπή ομολογιών, το ποσό του ΜΟΔ Α ανέρχονταν σε 10.000.000€ και είχαν εκδοθεί συνολικά 10.000.000 μετατρέψιμες ομολογίες, ενώ μετά την λόγω μετατροπή το υπόλοιπο του ΜΟΔ Α σε ονομαστική αξία ανέρχεται σε 1.000.000€ και το υπόλοιπο των μετατρέψιμων ομολογιών είναι 1.000.000.

Το ΜΟΔ Β εκδόθηκε σύμφωνα με την από 21.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οι όροι του εξειδικεύτηκαν με την από 23.01.2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως στη συνέχεια τροποποιηθήκαν και ισχύουν σήμερα. Πριν την από 29.12.2017 μετατροπή ομολογιών, το ποσό του ΜΟΔ Β ανέρχονταν σε 3.000.000€ και είχαν εκδοθεί συνολικά 3.000.000 μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε μετοχές της Εταιρείας στις 29.12.2017.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 29η.12.2017, και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. 31131/16.03.2018 σχετική ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Ιουνίου 2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 39.999.997 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας πριν την μετατροπή των ανωτέρω ομολογιών σε μετοχές ανήρχετο σε €23.879.046 διαιρούμενο σε 79.596.820 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής €0,30 και μετά την μετατροπή θα ανέλθει σε €35.879.045 διαιρούμενο σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής €0,30.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v