Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Επιστροφή κεφαλαίου €0,05/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανα μετοχή αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της AS Company. Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ.

AS Company: Επιστροφή κεφαλαίου €0,05/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

H “AS Company” ανακοίνωσε ότι την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2018.

Στη Γ.Σ. παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν ένδεκα μέτοχοι που κατέχουν 9.975.250 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,996% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2017 (1/1 – 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2017.

3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.

4. Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018), καθώς και την αμοιβή αυτών.

5. Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017, καθώς και προέβησαν στην προέγκριση και τον καθορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

6. Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και ορισμό των ιδιοτήτων αυτών.

7. Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 656.301,00 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους. Ενέκριναν επίσης ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.

9. Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα το νέο καταστατικό της Εταιρίας κατόπιν ενσωμάτωσης της τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού.

10. Στο 10ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στην κ. Θεοδώρα Κουφού, μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας, για την άσκηση καθηκόντων διαχειριστή της ιδρυθείσας στη Ρουμανία θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία “AS KIDS TOYS S.R.L”.

11. Στο 11ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την παροχή εγγυήσεων από την Εταιρία προς την νεοσυσταθείσα στη Ρουμανία θυγατρική εταιρία με την επωνυμία “AS KIDS TOYS S.R.L”, μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ.

12. Στο 12ο θέμα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των προοπτικών της Εταιρίας, της θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο και της νεοσύστατης θυγατρικής εταιρίας στη Ρουμανία, καθώς και του Ομίλου εν γένει.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

Η “AS COMPANY S.A.”, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

(α) Το εκλεγέν -από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 21.6.2018- νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνήλθε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος], Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρεάδου Αναστασία το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος], Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου [εκτελεστικό μέλος]
Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
Aπόστολος Πεταλάς του Δημητρίου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος]
Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 21.06.2021, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2021.

(β) Η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:

α) Ιωάννη Αποστολάκο, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

β) Πέτρο Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

γ) Θεόφιλο Μεχτερίδη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

δ) Απόστολο Πεταλά, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 είναι τριετής, αρχίζει την 21.06.2018 και λήγει την 21.06.2021, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v