Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 434.347 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών.

Λεβεντέρης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Λεβεντέρης που πραγματοποιήθηκε στις 7.9.2018, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.793.187 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 45,58 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Παρέστησαν επίσης 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 434.347 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού .

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2018 μέχρι 30.6.2019.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα να παραμείνουν ίδιες οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2018.

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2018 ως Τακτικός Ελεγκτής η κ κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως Αναπληρωματική Ελεγκτής η κα . Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 13071

Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και έγκριση μη αντικατάστασης αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του καταστατικού της εταιρείας .

Επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Στυλιάνου Καραθάνου από την κυρία Παναγιώτα Δέδε.

Θέμα 6ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017

Επικυρώθηκε ομόφωνα , η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Ν.4449/2017 άρθρο 44, με τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :

1) κ. Αγγελική Καλαμάκη, μη εκτελεστικό μέλος,

2) κ. Παναγιώτα Δέδε, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

3) κ. Πανταζής Φϋκιρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 7ο: Έγκριση δανεισμού της εταιρείας από μετόχους αυτής .

Επικυρώθηκε ομόφωνα ο υπάρχων δανεισμός της εταιρείας από βασικούς μετόχους αυτής.

Θέμα 8ο

Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v