Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στο €1,89 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €11,944 εκατ. έναντι €10,751 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2017 σημειώνοντας αύξηση +1,21%.

AS Company: Στο €1,89 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Στο Α’ εξάμηνο του 2018 τα βασικά οικονομικά μεγέθη της AS Company είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2017 διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Εταιρία συνέχισε να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική αγορά με τις πωλήσεις χονδρικής να αυξάνονται κατά + 4,59%.

Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας «AS KIDS TOYS S.R.L» στην Ρουμανία η οποία δεν είχε ξεκινήσει τις εμπορικές της δραστηριότητες μέχρι την 30.06.2018.

Αναλυτικά το Α’ εξάμηνο 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €11,944 εκατ. έναντι €10,751 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2017 σημειώνοντας αύξηση +1,21%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,613 εκατ. έναντι €1,746 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2017 σημειώνοντας σημαντική αύξηση +49,63%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων που αποδίδεται στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στη κατηγορία των παιχνιδιών στην εγχώρια αγορά και στη θετική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,889 εκατ. έναντι €1,212 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση + 55,87%.

Το επίπεδο του τραπεζικού δανεισμού για τον Όμιλο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα €2,030 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2018 έναντι €2,021 εκατ. την 31.12.2017.

Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων ανήλθε σε €12,850 εκατ. πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Την 14.09.2018 η Εταιρία προέβη στη καταβολή της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου ύψους €656.301 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.06.2018.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €2,089 εκατ. έναντι €1,923 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2017 σημειώνοντας αύξηση +8,63%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v