Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Έως τις 30/11 η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης για στελέχη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της, στην έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Φουρλής: Έως τις 30/11 η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης για στελέχη

Σύμφωνα με τους όρους των Προγραμμάτων Διάθεσης Μετοχών, καλούνται τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών να ασκήσουν, μέχρι την 30.11.2018, τα δικαιώματα που αφορούν συνολικά 2.008.680 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Κατ’ εφαρμογή των όρων των Προγραμμάτων Β’ και Γ’, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 19 Νοεμβρίου 2018, αποφάσισε:

α) την αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης του Προγράμματος Β’, την οποία όρισε στο ποσό των €3,2823 και

β) την αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης του Προγράμματος Γ’, την οποία όρισε στο ποσό των €5,6667.

Οι κατά τα άνω αναπροσαρμογές πραγματοποιήθηκαν λόγω της μεταβολής της ιστορικής τιμής της μετοχής, συνέπεια εταιρικής πράξης σχετιζόμενης με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουνίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του και πάντως όχι αργότερα από την 31.12.2018, για την έκδοση και παράδοση των μετοχών στους δικαιούχους του Προγράμματος που θα έχουν ασκήσει τα δικαιώματά τους (με καταβολή της αξίας αυτών κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2018 έως 15.12.2018).

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της, στην έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v