Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Ρύθμισε τις οφειλές της με την Τράπεζα Πειραιώς

H Διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής της έτσι ώστε να αναπτύξει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα των καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

Medicon: Ρύθμισε τις οφειλές της με την Τράπεζα Πειραιώς

Η MEDICON HELLAS ανακοίνωσε ότι σήμερα 28.12.2018 προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων αναδιάρθρωσης της οφειλής της προς την Τράπεζα Πειραιώς. Αναλυτικότερα:

1. Με την από 28.12.2018 σύμβαση δανείου ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 4.294.158,00 ευρώ. Η εξόφληση του Δανείου θα γίνει σε δέκα  ετήσιες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου, οι πρώτες εννέα  ποσού €257.650,00 εκάστη και η τελευταία (10η) ποσού €1.975.308,00, η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα στις 31/12/2018 και κάθε μία από τις επόμενες δόσεις θα καταβάλλεται την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο χρονικής περιόδου ενός (1) έτους, που έπεται της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης (1ης) δόσης, με τελική ημερομηνία εξόφλησης την 31/12/2027.

2. Με την από 28.12.2018 υποσχετική επιστολή αναγνωρίσεως – ρυθμίσεως οφειλής αναφορικά με την υπ. αρίθμ. 387/20.6.1996 σύμβαση όπως έχει έως σήμερα τροποποιηθεί, δυνάμει των υπΆ αριθμ. 387/15-07-1996, 387.1/03-02-1999, 387/2/30.10.2000, 387.3/29-05-2001, 387/4/18-09-2001, 387/5/15-10-2004 πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων καθώς και των τυχόν στο μέλλον πρόσθετων αυξητικών ή τροποποιητικών πράξεων αυτής, και το υπόλοιπο της οποίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €835.186,11 στα πλαίσια της συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών της Εταιρείας, θα διευθετηθεί το ποσό των €816.502,11, ως εξής : με τη καταβολή δέκα (10) ετήσιων δόσεων, οι πρώτες εννέα (9) θα είναι ποσού €48.991,00 έκαστη και η δέκατη (10η) και τελευταία, ποσού €375.583,11 με την πρώτη καταβλητέα την 31-12-2018 και την τελευταία την 31.12.2027.

Η Medicon ελπίζει και εργάζεται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων και με την Εθνική Τράπεζα.

H Διοίκηση της εταιρείας - παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε λόγω της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI) - προσδοκά στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής της έτσι ώστε να αναπτύξει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα των καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v