Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Στα 0,56 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Η εισηγμένη προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία τρεις νέες μετοχές για κάθε δυο υφιστάμενες.

Μοτοδυναμική: Στα 0,56 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίαση του στις 17.04.2019 αποφάσισε τα εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 19.12.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών αναφορικά με την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των 6.318.000 Ευρώ (και την αύξηση κεφαλαίων της Εταιρίας μέχρι του ποσού 10.000.000 Ευρώ) με καταβολή μετρητών και έκδοση και διάθεση έως 17.550.000 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20 σε αναλογία έως τρεις Νέες Μετοχές για κάθε δύο υφιστάμενες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, που θα εκδοθούν, σε αναλογία τρεις Νέες Μετοχές για κάθε δύο υφιστάμενες, ορίζεται σε 0,56 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 10.530.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 29.250.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,36 Ευρώ. Το ποσό που θα προκύψει από την ωδιαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών και της ονομαστικής αξίας (η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών) σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 3.510.000 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των 9.828.000 Ευρώ.

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α. θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v