Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στα €670 χιλ. τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €5.211 χιλ. έναντι €4.448 χιλ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,15% .

Paperpack: Στα €670 χιλ. τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η εταιρεία Paperpack ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α Τριμήνου από 1/1/2019 έως 31/03/2019, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 5.211 χιλ.€ έναντι 4.448 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,15% .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.417 χιλ.€ έναντι 669 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 980 χιλ.€ έναντι 447 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 670 χιλ.€ έναντι 317 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2019 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 31/03/2018 ανερχόταν σε 160 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1695 € έναντι 0,0803 € την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές €262 χιλ.  έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμιακών ροών 330 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.799 χιλ.€ έναντι 3.623 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε 7 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018 και ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 5.168 χιλ.€ από 5.247 χιλ.€ την 31/12/2018.

Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019, αναφέρεται αναλυτικά στην σημείωση 10 των δημοσιευμένων Στοιχείων και Πληροφοριών της περιόδου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v