Μυτιληναίος: Στις 6 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος και την κατάθεση αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Μυτιληναίος.

Μυτιληναίος: Στις 6 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μυτιληναίος την 6η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην αίθουσα Auditorium.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18 η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. και σε Β’ Επαναληπτική την 1 η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας. 7. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Έγκριση κατάθεσης αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

9. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v