Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fourlis: Ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ

Οι μέτοχοι της εταιρίας θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ αλλά και την επαναγορά ιδίων μετοχών.

Fourlis: Ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ

H Fourlis καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, στο σύνολό τους, των αμοιβών ποσού € 568.442,64 που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ’ ανώτατο όριο των αμοιβών ποσού €568.714,63 στα μέλη του για τη χρήση του 2019.

5. Ανακοίνωση παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέου μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τη Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, με επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Η παραπάνω δήλωση παραίτησης θα παράξει τα αποτελέσματά της κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 14.06.2019. Ο κ. Βασιλάκης θα εξακολουθήσει να είναι Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Κατόπιν τούτου, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί στην εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017. Προτείνεται η εκλογή του κ. Ιωάννη Αθ. Κωστόπουλου ως νέου μέλους του Επιτροπής Ελέγχου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, ήτοι έως την 16.06.2022. 

6. Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.590.365 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης οκτώ ευρώ (€8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

7. Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) η Τετάρτη 24.07.2019, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 23.07.2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου η Δευτέρα 29.07.2019.

8. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ή και σε τυχόν επαναληπτικές της) έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 09.06.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v