Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Διανέμει μέρισμα €0,14893/μετοχή

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 31.07.2019 από την από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Σαράντης: Διανέμει μέρισμα €0,14893/μετοχή

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 18.06.2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,14311 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,14893 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,134037 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2018 ορίσθηκε η 24.07.2019. Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 25.07.2019 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 31.07.2019 από την από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v