Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Frigoglass: Στις 5/7 η συζήτηση της μείωσης κεφαλαίου για διαγραφή ζημιών

H συζήτηση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 92,4 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,1 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών, θα συζητηθεί σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 5 Ιουλίου.

Frigoglass: Στις 5/7 η συζήτηση της μείωσης κεφαλαίου για διαγραφή ζημιών

Δεν συζητήθηκε τελικά το ζήτημα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Frigoglass που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 24 Ιουνίου, καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία.

Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €92.413.815,26 στο ποσό των €35.543.775,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, πρόκειται να συζητηθεί σε επαναληπτική συνέλευση, η οποία ορίστηκε για τις 5 Ιουλίου.

Κατά τα άλλα, η γενική συνέλευση της Frigοglass ενέκρινε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

-Υπέρ: 205.261.470

-Κατά: 0

- Αποχή: 0

- Παρών: 0

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470

- Κατά: 0

- Αποχή: 0

- Παρών: 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470

- Κατά: 0

- Αποχή: 0

- Παρών: 0

Θέμα 4: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) καθώς και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.159.785

- Κατά: 101.685

- Αποχή: 0

- Παρών: 0

Θέμα 5: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470

- Κατά: 0

- Αποχή: 0

- Παρών: 0

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, καθώς επίσης εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Εταιρικός Γραμματέας να προβούν στην υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.112

- Κατά: 101.358

- Αποχή: 0

- Παρών: 0

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης υφισταμένου. H νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Κυριάκος Ριρής, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μέλος
2. Λουκάς Κόμης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
3. Stephen Bentley, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 205.261.470 (57,75%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

- Υπέρ: 205.261.470

- Κατά: 0

- Αποχή: 0

- Παρών: 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v