Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Από 10 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,4639 ανά μετοχή

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.

ΟΤΕ: Από 10 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,4639 ανά μετοχή

O ΟΤΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 12/06/2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,460000 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,463903 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.038.215 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 4 Ιουλίου 2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρα 40 & 64 του ν.4172/2013), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,4175127 ευρώ ανά μετοχή.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 5 η Ιουλίου 2019 (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v