Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Τη διανομή μερίσματος €0,15/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 22/8/2019. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 23/8/2019 (record date).

ΚΡΙ ΚΡΙ: Τη διανομή μερίσματος €0,15/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 24ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2019 στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες.

Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.853.272 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,213%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.853.272, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,213% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.853.272, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2018, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,15 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 22/8/2019. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 23/8/2019 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 28/8/2019, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2018 αποφασίστηκε να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους €366.602,12.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.853.272, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,213% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.853.272, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.853.272, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,213% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.853.272, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2019 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός (ΑΜ 11541) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΟΥΦΟΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 13631) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε ¤30.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.853.272, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,213% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.853.272, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.853.272, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,213% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.853.272, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v