Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Ο Γεώργιος Βενιέρης εκ νέου πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Μέτοχος ΕΕΣΥΠ προτείνει όπως ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, οριστεί εκ νέου Πρόεδρος της ΕΕ απευθείας από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΔΕΗ: Ο Γεώργιος Βενιέρης εκ νέου πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Αναφορικά με τις επεξηγήσεις επί του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 22 Αυγούστου 2019 και δεδομένης της πρότασης της μετόχου ΕΕΣΥΠ αφενός για την εκλογή του κ. Καρδαμάκη Στέφανου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους και την εκλογή αυτού νωρίτερα από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση1 , αφετέρου για τη διατήρηση της δομής και σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου [ΕΕ] της Εταιρείας, υποβάλλεται προς έγκριση από την παρούσα Συνέλευση, η εκλογή νέας τριμελούς ΕΕ, που θα αποτελείται αμιγώς από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.

Ακολούθως των παραπάνω, προτείνεται η εκλογή νέας τριμελούς ΕΕ με την εξής δομή και σύνθεση :

Γεώργιος Βενιέρης, Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της ΕΕ (υπό την επιφύλαξη της εκ νέου εκλογής του ως Προέδρου)

Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Δ.Σ.

Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. (υπό την επιφύλαξη της εκλογής του) με θητεία τριετή, ως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αρχομένης από σήμερα έως και τις 21.8.2022.

Συνεχίζοντας, ο Μέτοχος ΕΕΣΥΠ προτείνει όπως ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, οριστεί εκ νέου Πρόεδρος της ΕΕ απευθείας από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται, δε, ότι τα μέλη της Ε.Ε. διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση.

Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη, ένα  εξ αυτών, ήτοι, ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική του κατάρτιση και τη θέση του ως ακαδημαϊκού στο ΟΠΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v