Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιοι πληρώνουν τα επτά… bypass για τη σωτηρία της ΔΕΗ

Πόσες είναι τελικά οι αυξήσεις στα τιμολόγια. Η άντληση δανειακών κεφαλαίων και ΥΚΩ και η ανάσα άνω των 900 εκατ. Νέες προκαταβολές από το δημόσιο. Έρχονται ομόλογο, τιτλοποίηση και κυνήγι κακοπληρωτών.

Ποιοι πληρώνουν τα επτά… bypass για τη σωτηρία της ΔΕΗ

Μπορεί ο ορκωτός ελεγκτής να ήρε τους αστερίσκους στην έκθεσή του επί των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, ωστόσο ο όμιλος και η εταιρεία συνεχίζουν να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση για το διάστημα 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2019, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου ήταν υψηλότερες κατά 541,1 εκατ. ευρώ από το βραχυπρόθεσμο ενεργητικό του, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τη μητρική εταιρεία ήταν 831,8 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια επιχείρηση αντιμετωπίζει άμεσα προβλήματα, στην προσπάθεια να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Άλλα δύο μεγέθη που φανερώνουν τα δομικά προβλήματα της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας είναι πως αν και ο τζίρος της στο πρώτο εξάμηνο ήταν στα 2,3 δισ. ευρώ, εντούτοις τα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) ήταν πρακτικά μόλις 9,3 εκατ. ευρώ. Κάτι που δείχνει πως η ΔΕΗ δεν μπορεί να έχει κέρδη από το κύριο αντικείμενο της παραγωγικής της δραστηριότητας. Δηλαδή, αν και με δεσπόζουσα θέση στην αγορά 77,1% και με έστω και οριακή αύξηση κατά 94 εκατ. ευρώ του κύκλου εργασιών, εντούτοις δεν καταφέρνει να κερδίσει από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιβάρυνση κατά μισό δισ. ευρώ

Η εταιρεία στο εξάμηνο επιβαρύνθηκε με σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ (494,1 εκατ. ευρώ) από τις δαπάνες για αγορές ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στο μερίδιο της παραγωγής της με εκείνο της προμήθειας, δαπάνησε 275,3 εκατ. ευρώ περισσότερα. Σε αυτά συνυπολογίζεται και το αυξημένο κατά 70,1 εκατ. ευρώ κόστος από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

Υψηλότερα κατά 132 εκατ. ευρώ ήταν και τα έξοδα της εταιρείας για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2, αφού οι τιμές εκτινάχθηκαν στα 20,38 ευρώ ανά τόνο έναντι 9,69 ευρώ παρά τις μειωμένες εκπομπές.

Μεγαλύτερη, πάνω από 120 εκατ. ευρώ, ήταν η επιβάρυνση για αγορά φυσικού αερίου, αλλά και κατά 30,3 εκατ. ευρώ για μαζούτ, εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές.

Τέσσερα συν τρία μέτρα

Ωστόσο, η νέα διοίκηση και η κυβέρνηση, προκειμένου να είναι σε θέση ο όμιλος και η μητρική εταιρεία να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προμηθευτές, δεσμεύτηκαν για τα ακόλουθα μέτρα:

1. Εξασφάλιση άντλησης δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους 238,1 εκατ. ευρώ, από εγκεκριμένες γραμμές χηματοδότησης (ΕΤΕπ και KFW).

2. Αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εκπτώσεων συνέπειας και προπληρωμής και εισαγωγή «ρήτρας CO2» στα τιμολόγια των πελατών Χαμηλής Τάσης. Από τις ως άνω τιμολογιακές προσαρμογές αναμένεται ενίσχυση της κερδοφορίας κατά 120 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρήσης 2019 και κατά 532 εκατ. ευρώ.

3. Είσπραξη εντός του πρώτου τριμήνου 2020 από το Ελληνικό Δημόσιο της προπληρωμής της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων του για το έτος 2020. Η προπληρωμή αυτή είχε πραγματοποιηθεί και στα δύο προηγούμενα έτη (2018 και 2019) βάσει πενταετούς συμφωνίας που υπεγράφη με το Ελληνικό Δημόσιο στις 14.6.2018.

4. Πρόσθετα έσοδα από την αναγνώριση υποανάκτησης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) παρελθόντων ετών ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία μετά από σχετική γραπτή επιβεβαίωση που λήφθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών θα εγγραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα εκταμιευτούν όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του 2020 και μετά την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επιφέρει την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στις ταμειακές ροές και στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, ενώ, από την ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικότερων παραμέτρων (επίδραση τιμής CO2, οριακής τιμής συστήματος και μεριδίου αγοράς), δεν προκύπτει σημαντική επίδραση στις αναμενόμενες ταμειακές ροές και στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου και της μητρικής εταιρείας, σημειώνει ο ορκωτός.

Μελλοντικές δράσεις οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την οικονομική θέση του ομίλου και της μητρικής εταιρείας, οι οποίες όμως, επί του παρόντος, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ομίλου και της μητρικής εταιρείας, αποτελούν οι εξής:

5. Έχει ανατεθεί σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς η εξεύρεση επενδυτών για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας, που αναμένεται, εφόσον υλοποιηθεί, να συμβάλει στη βελτίωση των χρηματοροών της.

6. Η μητρική εταιρεία θα προχωρήσει στη διερεύνηση δυνατότητας έκδοσης διεθνούς ομολόγου, διαδικασία την οποία είχε ήδη ξεκινήσει από το 2018, αλλά είχε αναστείλει λόγω επιδείνωσης των οικονομικών της μεγεθών και έλλειψης μηχανισμού μετακύλισης της ραγδαίας αύξησης των τιμών CO2 στα τιμολόγια πελατών Χαμηλής Τάσης.

7. Συνεχιζόμενη έμφαση στη μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες με τη συνεργασία συμβούλων.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v