Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Δεκαοκτώ στελέχη συμμετείχαν στο Stock Option

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 3,2226 ευρώ ανά μετοχή. Tο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 42.124.018,41 ευρώ.

Φουρλής: Δεκαοκτώ στελέχη συμμετείχαν στο Stock Option

Η Φουρλής ανακοινώνει αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από τη φετινή εφαρμογή του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.09.2013 Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, ως εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 20.11.2019 έως 30.11.2019, 18 στελέχη των εταιρειών του Ομίλου FOURLIS προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως έως τις 15.12.2019 το σχετικό ποσό στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

2. Συνολικά διατέθηκαν 197.647 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,81 ευρώ εκάστης.

3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 3,2226 ευρώ ανά μετοχή.

4. Η καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 636.937,23 ευρώ.

5. Την 24.01.2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό 160.094,07 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 197.647 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,81 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,2226 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ. 2062748)

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 42.124.018,41 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.004.961 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,81 ευρώ εκάστη. 6.

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v