Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της CPI

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της CPI

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13,00' μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της  CPI, συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρείας μετά από πρόσκληση του προέδρου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρώντας προηγούμενη απόφασή του, επί του ιδίου θέματος, και μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού, ομόφωνα αποφάσισε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Παπαθάνος Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
Αθανασιάδης Γεώργιος, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
Τσαδήμα Σοφία, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
Πίγκα Ελένη, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
Σκούρας Κων/νος, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
Γαβαλά Αδαμαντία, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό..
Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
Καραμανής Αδαμάντιος, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2022 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v