Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Από 27/3 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ

Από την 27η.3.2020 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Q&R: Από 27/3 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ

H "QUALITY & RELIABILITY A.E.", ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.195.572,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό 0,19 ευρώ και συνεπώς με την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από το ποσό των 0,47 ευρώ στο ποσό των 0,28 ευρώ.

H μείωση θα πραγματοποιηθεί με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφασίσθηκε προκειμένου να μην έχουν πλέον εφαρμογή για την εταιρεία οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς Δ/νση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε και Αθλητικών Α.Ε με την υπ΄αριθμ. 21609/24.02.2020 απόφαση του ( ΑΔΑ:Ω21Ψ46ΜΤΛΡ-ΥΩΟ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Η απόφαση καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό 2089612.

Η σχετική Ανακοίνωση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1876671/25-02-2020. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί από το ποσό των 12.852.206,40 ευρώ στο ποσό των 7.656.633,60 ευρώ διαιρούμενο σε 27.345.120 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 23ης.3.2020 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 27η.3.2020 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v