Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 97 εκατ. ευρώ το 2019

Στο 17,9% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1. Μείωση κατά 0,8 δισ. των NPEs. Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Βank, δηλώνει ο Β. Ψάλτης. Ολοι μαζί θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης.

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 97 εκατ. ευρώ το 2019

Αποτελέσματα προ προβλέψεων 1.135,6 εκατ., ή περίπου στο 2% του Ενεργητικού πέτυχε η Alpha Bank το 2019 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις. Οπως σημειώνεται, επηρεάστηκαν αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.

Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σε 994,8 εκατ. ευρώ από 1.723,1 εκατ. το 2018, ενώ οι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 197 μονάδες βάσης, έναντι μέσου όρου 316 μονάδων βάσης το προηγούμενο έτος.

Το 2019, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 97 εκατ., έναντι 53 εκατ. το 2018.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

* Το δ΄ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 387,1 εκατ., αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση ή κατά 4 εκατ., που προήλθε κυρίως από τις νέες εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στο τέλος του γ’ τριμήνου, από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης καθώς και από την αύξηση εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων, τα οποία αντιστάθμισαν την αρνητική επίδραση του επιτοκίου αγοράς στα περιθώρια των καταθέσεων πρώτης ζήτησης.

Αναφορικά με το παθητικό, το δ’ τρίμηνο 2019 τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκαν και ανήλθαν σε 44 μονάδες βάσης, από 52 μονάδες βάσης στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2019, ενώ η χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς (Euribor) σε τριμηνιαία βάση, επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια
καταθέσεων. Επιπλέον, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες υποστηρίχθηκε από τη μείωση του κόστους των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά περίπου 20 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο του 2019. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%.

* Το 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 9,1 εκατ. ή 2,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 340,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, την αύξηση των προμηθειών από τη χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων καθώς και από τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής. Το δ’ τρίμηνο 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε 93,1 εκατ., μειωμένα κατά 2,6% ή 2,5 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των καρτών λόγω εποχικότητας καθώς και των έκτακτων εσόδων από πιστωτικές κάρτες και λοιπές τραπεζικές εργασίες που καταγράφηκαν το γ’ τρίμηνο 2019.

* Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 121,1 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2019, κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε 398,5 εκατ. το 2019 έναντι 462,7 εκατ. το 2018. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 2% ή κατά 22,3 εκατ. σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του Προσωπικού και διαμορφώθηκαν σε 1.065 εκατ., με τον αντίστοιχο Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα να ανέρχεται σε 55,4%. Στην Ελλάδα, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 895 εκατ.

* Το 2019, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 447,8 εκατ. κυρίως λόγω της μείωσης στον αριθμό του Προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.314 εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, σε 10.530 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 (-6,9% σε ετήσια βάση). Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2019 στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση 836 Υπαλλήλων, με κόστος ύψους 90 εκατ. το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο αποτέλεσμα του Έτους, ενώ η εκτιμώμενη μείωση των Επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ανέρχεται σε περίπου 35 εκατ. σε ετήσια βάση.

* Τα Γενικά Διοικητικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 472,7 εκατ., μειωμένα κατά 9,4% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μεταφορά των εξόδων λειτουργικής μίσθωσης, ύψους 35,2 εκατ., στον λογαριασμό αποσβέσεων, λόγω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ) 16, καθώς και από τη μείωση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων. Μη λαμβανομένης υπόψιν της επίπτωσης του ΔΠΧΠ 16, τα Γενικά Έξοδα για το Έτος 2019 μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση. 

* Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,5 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,9%, μειωμένος κατά 14 μονάδες βάσης το δ΄ τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται στο χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), ως αποτέλεσμα της κατοχύρωσης κερδών που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και στην αρνητική επίπτωση από τη χρήση του εποπτικού ορίου 10%, γεγονότα τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού (RWAs).

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και IFRS 9, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 14,9%. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,9% στο τέλος του 2019, ενώ με την έκδοση του ομολόγου Tier 2 ενισχύεται περαιτέρω και διαμορφώνεται σε 19%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 7,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,1 ευρώ.

* Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε 47,5 δισ., μειωμένα κατά 1,3% ή κατά 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.

* Η Alpha Bank, προσηλωμένη στο ανασχεδιασμένο πελατοκεντρικό της μοντέλο ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, συνέχισε να παρέχει χρηματοδότηση στους τομείς με ισχυρή ζήτηση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 1
δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2019 και συγκεκριμένα σε τομείς, όπως ο τομέας των μεταφορών, η μεταποίηση, το εμπόριο και ο κλάδος των κατασκευών. Το 2019, οι νέες χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,5 δισ. έναντι 3 δισ. το 2018.

* Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 48,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, μειωμένες κατά 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 41,8 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

* Το δ’ τρίμηνο 2019, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 0,8 δισ. (1,9%) σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 40,4 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. (+2,3%), αύξηση προερχόμενη από καταθέσεις Ιδιωτών και φορέων του Δημοσίου. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 1,8 δισ. (+5,4%). Η πλειονότητα των παραπάνω εισροών προέρχεται από καταθέσεις Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 5,3 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στη Ρουμανία.

* Το δ’ τρίμηνο 2019, η χρηματοδότηση της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προήλθε από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ και ανήλθε σε 3,1 δισ., ενώ οι διατραπεζικές συναλλαγές
(repos) αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε 6,3 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 100% το γ΄ τρίμηνο 2019 σε επίπεδο Ομίλου, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 98% έναντι 101% αντίστοιχα.

* Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16, οι αποσβέσεις για το 2019 περιλαμβάνουν ποσό 33,7 εκατ. για τα δικαιώματα χρήσης επί παγίων (rightof-use on assets).

* Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 580 Καταστήματα, έναντι 629 Καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.

* Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2019, ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, του βελτιωμένου ρυθμού είσπραξης οφειλών καθώς και των εκκαθαρίσεων, και διαμορφώθηκαν σε 18,8 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Ως αποτέλεσμα, τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 3,8 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 21,8 δισ. το δ’ τρίμηνο 2019. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 44,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 43,8%.

* Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,4 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 12,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 30,1% έναντι 33,5% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 65%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 118%.

* Το δ΄ τρίμηνο 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 244,8 εκατ., έναντι 261,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) διαμορφώθηκε σε 2% έναντι μέσου όρου 3,2% το 2018. Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 6,1 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2019.

* Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε 9,6 δισ., ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε 8 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το Έτος 2019 αυξήθηκαν κατά 13,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 265,6 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 195,8 εκατ., αυξημένα κατά 9,4% σε ετήσια βάση, σχετιζόμενα κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία. Συνεπώς, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 28,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 69,8 εκατ. Το 2019, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων 44,6 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από προβλέψεις
ύψους 114,4 εκατ., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,6% του μέσου όρου χορηγήσεων και σχετίζονται κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο.

* Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί και ανήλθε σε 94% τον Δεκέμβριο 2019, από 98% πέρυσι.

Βασίλης Ψάλτης: Θα υπερβούμε τις προκλήσεις

«Αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των Εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την υποστήριξη των Πελατών μας και της ελληνικής Οικονομίας», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Βank να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες ομαλής οικονομικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Βank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., και την ενισχυμένη μας ρευστότητα.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους Ευρώ 12 δισ., προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους
Πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες»

* Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v