Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στις 26/6 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,07/μετοχή

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

AS Company: Στις 26/6 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,07/μετοχή

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference) θα πραγματοποιήσει η AS Company την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2019– 31.12.2019.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019–31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019–31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019–31.12.2019

Θέμα 6ο: Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2021. 

Θέμα 7ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2020 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 8ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,49 ευρώ σε 0,42 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ, επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους

Θέμα 9ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατ’ άρθρο 27 του ν. 4646/2019

Θέμα 10ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, περί κεφαλαίου, για την προσαρμογή του σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των προηγούμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, περί μείωσης και αύξησης του κεφαλαίου.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, κατ’ άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο, κατ’ άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v