Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάιος Πλαστικά: Στις 8/7 η ΓΣ για την παροχή εγγύησης υπέρ της Hellas Holiday Hotels

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Δάιος Πλαστικά: Στις 8/7 η ΓΣ για την παροχή εγγύησης υπέρ της Hellas Holiday Hotels

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Δάιος Πλαστικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Βέροιας – Νάουσας, 592 00 Νάουσα, Νομού Ημαθίας, στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πρωινή.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της Εταιρίας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με τη επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε.», στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία διμερών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού συνολικά Ευρώ Δέκα Εκατομμυρίων (€ 10.000.000,00), ήτοι ένα διμερές ομολογιακό δάνειο μέχρι ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00) και ένα διμερές ομολογιακό δάνειο μέχρι ποσού Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 3156/2003. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v