Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο μετοχολόγιο της Vodafone «σκόνταψε» διαγωνισμός της ΚΤΠ για κρίσιμο σύστημα

Πώς μια προσφυγή για συμμετοχή υπεράκτιας εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Vodafone Ελλάδας έχει μπλοκάρει τον διαγωνισμό για το σύστημα εποπτείας και αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων.

Στο μετοχολόγιο της Vodafone «σκόνταψε» διαγωνισμός της ΚΤΠ για κρίσιμο σύστημα

Δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, τον Ιούνιο του 2018, ο διαγωνισμός για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) βρίσκεται αντιμέτωπος με περαιτέρω καθυστερήσεις. Πρόσφατη δικαστική απόφαση ζητεί από την επιτροπή του διαγωνισμού να διερευνήσει τους μετόχους της Vodafone Ελλάδος μέχρι φυσικού προσώπου, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί πως δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτούς υπεράκτια εταιρεία.

Όλα ξεκίνησαν όταν στον διαγωνισμό για το ΟΠΣ-ΑΔΕ, το οποίο θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) όσο και άλλα υπουργεία και αρμόδιες αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία, επικράτησε, με βάση τις προσφορές, η εταιρεία Cosmos Business Systems. Μεταξύ των μετόχων της τελευταίας περιλαμβάνονται, όμως, τόσο η Vodafone (με 17%) όσο και ο όμιλος Quest Συμμετοχών (16%).

Η διοίκηση της εισηγμένης Byte προσέφυγε κατά της απόφασης να ανακηρυχθεί προτιμητέος μειοδότης της η Cosmos Business Systems, υποστηρίζοντας πως μεταξύ των μετόχων της Vodafone περιλαμβάνεται και υπεράκτια εταιρεία. Η νομοθεσία επιβάλλει ονομαστικοποίηση των μετόχων των εταιρειών που διεκδικούν δημόσιες συμβάσεις μέχρι βαθμού φυσικού προσώπου.

Η Βyte προσέφυγε αρχικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε. Στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο, το οποίο και τη δικαίωσε ζητώντας από την επιτροπή του διαγωνισμού για το ΟΠΣ-ΑΔΕ να ελέγξει εκ νέου τους μετόχους της Vodafone, ώστε να διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει μεταξύ αυτών και υπεράκτια εταιρεία.

Το έργο προωθείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) και η σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος προσεγγίζει το 1,7 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί, είναι η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (Ν. 4442/2016 και Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του), καθώς και την εποπτεία τους (Ν. 4512/2018 ΜΕΡΟΣ Δ’).

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) όσο και άλλα Υπουργεία και Αρμόδιες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει την παροχή ενός ενιαίου σημείου επαφής για επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να αντλούν λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες γνωστοποίησης, εγκρίσεων και ελέγχων όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με τη Νομοθεσία (προϋποθέσεις, βήματα, κόστος, δικαιολογητικά, χρονικές προθεσμίες κ.λπ.).

Επιπλέον παρέχει ένα ενιαίο σημείο επαφής για επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση ή να υποβάλλουν γνωστοποιήσεις, να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδικασιών και να μπορούν να διακινούν σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ για κάθε επιχείρηση, που θα περιλαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων και ελέγχου, οι οποίες αφορούν την επιχείρηση καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. εγκρίσεις, αποτελέσματα ελέγχων κ.λπ.).

H επιστολή της  Cosmos Business Systems

Με αφορμή τα παραπάνω λάβαμε επιστολή της Cosmos Business Systems την οποία και δημοσιεύουμε:

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά, 

Σε δημοσίευμα του έγκριτου δημοσιογράφου κυρίου Φώτη Κόλλια που αναρτήθηκε στο δημοφιλές site σας Euro2day.gr με τίτλο «Στο μετοχολόγιο της Vodafone «σκόνταψε» διαγωνισμός της ΚΤΠ για κρίσιμο σύστημα» γίνεται αναφορά στην διαγωνιστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ – ΚτΠ ΑΕ, για το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) .

Σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στο δημοσίευμα θα ήθελα να θέσω υπόψη σας, ότι, στο διαγωνισμό αυτό ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η ένωση εταιριών Cosmos Business Systems AEBE – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, με απόφαση της ΚΤΠ ΑΕ ήδη από τον Ιανουάριο του 2020.

Η τιμή της προσφοράς μας είναι κατά 237.580,20 € χαμηλότερη από την αμέσως επόμενη προσφορά, από τις 4 Ενώσεις Εταιρειών και εταιρείες που συμμετείχαν στον εν λόγω ανοικτό διαγωνισμό, το 2018.

Για να καταλήξουμε στην ανάδειξη της ένωσής μας ως μειοδότη χρειάστηκε να καταφύγουμε στο παρελθόν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία έκρινε με εκτενή αιτιολόγηση ότι η προσφερόμενη τιμή δεν είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε συσχετισμό μάλιστα με τις συγκεκριμένες μεθόδους, τις οποίες η ένωσή μας πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου και οι οποίες επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

Ήδη ο ανταγωνισμός, χωρίς δική μας ευθύνη, έχοντας ήδη χάσει κατά την διαγωνιστική διαδικασία επιχείρησε για δεύτερη φορά τον αποκλεισμό της ένωσής μας με σκοπό να καταφέρει την ανάθεση του έργου σε τιμή ουσιωδώς ανώτερη της προσφερόμενης από εμάς, μετά την ανακήρυξή μας ως οριστικούς αναδόχους.

Παρ΄ ότι κατά πάγια τακτική μας δεν σχολιάζουμε θέματα που αφορούν έναν διαγωνισμό κατά την διάρκεια της διενέργειας και της διαδικασίας κατακύρωσης ενός έργου, προς ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού θα θέλαμε να δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν συμμετέχει «υπεράκτια» εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας Cosmos Business Systems AEBE.

Η εταιρεία μας στα 32 έτη λειτουργίας της έχει αναλάβει και εκτελέσει άνω των 1.400 έργων δημοσίου, καθώς και πληθώρας έργων ιδίου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού κατόπιν όλων των προβλεπόμενων ελέγχων , από την κείμενη νομοθεσία.

Κατ΄ ακολουθία, παρόμοιες αναφορές για τον διαγωνισμό που δεν έχουν κανένα έρεισμα δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και ενδεχομένως υπηρετούν ακριβώς την προσπάθεια της ανάθεσης του έργου σε τιμή υπερβαίνουσα κατά πολύ το κόστος του έργου και το όποιο εύλογο κέρδος του αναδόχου και την πρόκληση αντίστοιχης ζημίας στο Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως πάντα είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.

Δημήτρης Δάφνης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Cosmos Business Systems AEBE Εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v