Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2019 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Entersoft: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η Entersoft γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.262.981 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,88% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. Στην απόφαση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019 αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

3. Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2019 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. 

4. Επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης, για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές AE η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Στρατηγού Τόμπρα 3, (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Τανό Δημήτριο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 42241.

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.

6. Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019.

7. Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για λοιπά τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν από τους μετόχους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v