Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Στις 29/7 η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Παπουτσάνης: Στις 29/7 η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Παπουτσάνης στις 29.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2019.

3. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

7. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

10. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v