Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Διανέμει ειδικό μέρισμα στους μετόχους

Για κάθε δώδεκα (12) μετοχές Eurobank Συμμετοχών ο μέτοχος θα λάβει μια (1) μετοχή της Mairanus, οι οποίες θα εισαχθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαδικασία.

Eurobank: Διανέμει ειδικό μέρισμα στους μετόχους

Ειδικό μέρισμα, μέσω δωρεάν απόδοσης του 75% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo, ετοιμάζεται να διανείμει στους μετόχους της η εισηγμένη Eurobank Holdings, κάνοντας, ταυτόχρονα, το τελευταίο βήμα προς την κατεύθυνση αποαναγνώρισης του τιτλοποιηθέντος χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28ης Ιουλίου της Eurobank Holdings, περιλαμβάνεται η δωρεάν απόδοση (carve-out) στους μετόχους της των μετοχών της κυπριακής θυγατρικής της Mairanus Ltd, η οποία εν συνεχεία θα εισάγει, άμεσα, τις μετοχές της στην αγορά Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H Eurobank Holdings έχει, ήδη, εισφέρει στη Mairanus Ltd το 75% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine notes) διαβάθμισης και το 44,9% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) της τιτλοποίησης Cairo. Ως αντάλλαγμα για την εισφορά σε είδος πρόκειται να λάβει νέες μετοχές της Mairanus, τις οποίες θα αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της. Σημειώνεται ότι η Mairanus πρόκειται να μετονομαστεί σε “Cairo Mezz Plc”.

Η δωρεάν απόδοση προτείνεται να διενεργηθεί, μέσω μείωσης εις είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Holdings, και ταυτόχρονη δωρεάν απόδοση των νέων μετοχών της Marianus στους μετόχους της εισηγμένης Συμμετοχών.

Αν η πρόταση εγκριθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εισηγμένης Eurobank Συμμετοχών θα μειωθεί κατά 0,0155 ευρώ, όσο δηλαδή αποτιμάται η κάθε ομολογία ενδιάμεσης διαβάθμισης, βάσει του τιμήματος που κατέβαλε η doValue για την αγορά του 20% (σ.σ. 14 εκατ. ευρώ). Οι τίτλοι χαμηλής διαβάθμισης αποτιμήθηκαν στη συμβολική αξία του 1 ευρώ.

Για κάθε δώδεκα (12) μετοχές Eurobank Συμμετοχών ο μέτοχος θα λάβει μια (1) μετοχή της Mairanus, οι οποίες θα εισαχθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς η εταιρεία θα πληροί το βασικό κριτήριο της ευρείας διασποράς.

Με την ολοκλήρωση του carve-out επιτυγχάνεται για τον όμιλο Eurobank η λογιστική αποαναγνώριση του συνόλου του τιτλοποιηθέντος χαρτοφυλακίου Cairo μικτής λογιστικής αξίας 7,5 δισ. ευρώ και συνεπακόλουθα η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου πέριξ του 15%, από 29% την 31.03.2020.

Η ανακοίνωση της Eurobank

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 28 Ιουλίου 2020, η οποία καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε είδος της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας («Holdings»), του τελευταίου βήματος του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018, συνοψίζεται κατωτέρω η διαδικασία που προηγήθηκε του σταδίου αυτού καθώς επίσης και η επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου: 

- Τον Ιούνιο του 2019, η Eurobank μέσω των θυγατρικών της εταιριών ειδικού σκοπού «Cairo No. 1 Finance Designated Activity Company», «Cairo No. 2 Finance Designated Activity Company» και «Cairo No. 3 Finance Designated Activity Company», εξέδωσε ομόλογα υψηλής, ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης (senior, mezzanine και junior notes αντίστοιχα)  συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου €7,5 δισ., με τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων δανείων.

- Την 20 ή Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάσπασης με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της Eurobank και η μεταφορά του σε νέα εταιρία-πιστωτικό ίδρυμα, η οποία συστήθηκε με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank A.E. («Τράπεζα»). Στην Τράπεζα περιήλθαν μεταξύ άλλων (α) το 100% των senior notes, τα οποία και θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής) και (β) το 5% των mezzanine και των junior notes. Οι υπόλοιποι τίτλοι, ήτοι το 95% των mezzanine και των junior notes παρέμειναν στη Holdings (η διασπώμενη εταιρία).

- Τον Ιούνιο του 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση (α) του 80% των μετοχών της «Eurobank Financial Planning Services Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και (β) του 20% των mezzanine notes και του 50,1% των junior notes στη doValue S.p.A.

- Tην 24 η Ιουνίου 2020, οι ομολογίες που παρέμειναν στη Holdings εισφέρθηκαν, μετά από απόφαση του Δ.Σ., σε θυγατρική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κύπρο με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED (η οποία θα μετονομαστεί σε Cairo Mezz Plc) (“SPV”) και η Holdings έλαβε ως αντάλλαγμα μετοχές που εκδόθηκαν από το SPV έναντι της ως άνω εισφοράς.

Η πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Holdings είναι η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με επιστροφή σε είδος, προκειμένου να περιέλθουν οι μετοχές του SPV στους μετόχους της με αναλογία 1 μετοχή του SPV για κάθε 12 μετοχές της Holdings που ήδη κατέχουν. Υπό την αίρεση της πρότερης λήψης των σχετικών εγκρίσεων, οι εν λόγω μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της συμμετοχής της Holdings στο SPV, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η Holdings ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions A.E. (“Deloitte”) τη διενέργεια της εκ του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, προβλεπόμενης αποτίμησης. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Holdings, η εύλογη αξία των μετοχών του SPV εκτιμάται σε €57.492 χιλ.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών με τη doValue και η έναρξη της διαδικασίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου έχει επίπτωση στα κεφάλαια της Holdings περίπου -340 μονάδων βάσης. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2ου τριμήνου θα περιγράφεται αναλυτικά η λογιστικοποίηση: α) της ζημιάς από την επαναταξινόμηση των δανείων της τιτλοποίησης του Cairo ως διακρατούμενα προς πώληση και β) του κέρδους από την πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της FPS. Η επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την περιέλευση των μετοχών του SPV στους μετόχους της Holdings, δηλαδή η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα απεικονισθεί κατά την ολοκλήρωσή της το 3ο τρίμηνο του 2020.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v