Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Στις 2/9 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 και τη διανομή των κερδών/μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Καραμολέγκος: Στις 2/9 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Καραμολέγκος στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019). Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών/μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

6) Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019).

7) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020– 31.12.2020.

8) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v